E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yazarlara bilgi

Yazarlara Bilgi

 

 • ODÜ Tıp Dergisinde; klinik ve temel tıp bilimleri ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler ve Editöre mektup yayınlanır.
 • Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir.
 • Hazırlanan yazılar herhangi bir kongrede takdim edilmişler ise bu durumun gönderilen makalede, kongrenin adı, tarih dipnot olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 • Gönderilen yazılar yayınlanmak üzere gerekli incelemelerden geçtikten sonra kabul veya ret edilseler dahi geri verilmez. Dergide yayınlanan yazılar için ücret ya da karşılık ödenmez.
 • Yazılarda yazım kuralları bakımından gerekli görüldüğü takdirde editörler ve/veya danışmanlar tarafından düzeltmeler yapılabilir.
 • Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.

 

Bilimsel Sorumluluk

 • Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır.
 • Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:

- Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
- Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
- Son halini kabul etmelidir.

 • Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

 

Etik Sorumluluk

 • Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri'ne uygunluk(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan "Bilgilendirilmiş olur" (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır.
 • Çalışmada "Hayvan" öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.
 • Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan "Bilgilendirilmiş olur" (informed consent) alınmalıdır.
 • Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma... ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.
 • Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalenin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kurulunun gerek görmesi halinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onayı belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.

 

Biyoistatistiksel Değerlendirme

 • Tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri biyoistatistiksel olarak değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir.
 • Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p=0.025; p=0.524 gibi). Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

 

Yayın Hakkı

 • 1976 Copyright Act'e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
 • Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.
 • Yazarlar, internet adresinden (http://www.otd.odu.edu.tr) ulaşacakları "Yayın Hakları Devir Formu"nu doldurup, sisteme makale ile birlikte yüklemelidirler.

 

Yazıların hazırlanması

 • Yayınlanması istenen çalışmalar; A4 boyutunda, çift aralıklı, 12 punto ile, sayfanın tüm kenarlarında en az 2.5 cm boşluk olacak şekilde yazılmalı ve toplam 30 sayfayı aşmamalıdır.
 • ODÜ Tıp Dergisi'ne gönderilen yazılar, şu sıraya göre;

Başlık sayfası
Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler
İngilizce Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler
Giriş
Gereç ve Yöntem
Bulgular
Tartışma
Teşekkür
Kaynaklar 
şeklinde düzenlenmelidir. 
Tablo ve Şekiller ise ayrı sayfalara basılmalıdır.

Elektronik sunum
Yayın inceleme sürecini hızlandırmak amacıyla yazılar elektronik olarak kabul edilmektedir. Yayın metni IBM uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word programında hazırlanmalıdır. Şekil ve tablo gibi eklerin de elektronik ortamda yazı ile birlikte gönderilmesi gerekir. Şekiller ve resimler JPEG formatında ve yüksek çözünürlükte olmalıdır. 

Başlık sayfası
Bu sayfada makalenin İngilizce ve Türkçe başlığı, 8 kelimeyi geçmeyen yazıyı tanımlayacak kısa başlık, anahtar kelimeler, yazarların ad-soyad, ünvan ve kurumları ile yazıyı gönderen yazarın tam adı ile iletişim bilgileri (geçerli e-posta adresi dahil) belirtilmelidir.

Özet
Türkçe yazılarda Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. İngilizce yazılarda Türkçe özet de gereklidir. Özet, 250 kelimeden daha uzun olmamalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç. Olgu sunumları ve derlemelerde özetlerin bu şekilde yapılandırılmasına gerek yoktur. 

Anahtar Kelimeler
Tükçe ve İngilizce özetlerin hemen altında, en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşan kelimeler bulunmalıdır. Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri'neden (http://www.bilimterimleri.com) (Türkiye Bilim Terimleri; MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin, Türkçe karşılıklarını içeren anahtar kelimeler dizinidir) seçilmelidir.

Metin: Araştırma çalışmalarında; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri, olgu sunumlarında ise; Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma bölümleri olmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır. Araştırmaya finansman sağlayan kuruluşa veya çeşitli katkıları için ilgili kişilere kurumları belirtilerek teşekkür edilmeli ve bu bölüm Tartışma ile Kaynaklar arasında yer almalıdır. Yazılarda System International (SI) birimleri kullanılmalıdır.

Kaynaklar
Yazıda kullanılan kaynaklar cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir. Kaynaklar makalenin sonunda yer almalı ve makalede geçiş sırasına göre sıralanmalıdır.
Kaynaklar yazarların soyadlarını ve adlarının baş harflerini, makalenin başlığını, derginin adını, başlangıç ve bitiş sayfalarını ve basım yılını belirtmelidir. Altı ve daha fazla yazarı olan makaleler, gerekli görüldüğü takdirde, ilk 3 yazardan sonrası için 'et al.' veya 've ark.' ifadesi kullanılmalıdır. Kısaltmalar Index Medicus'a uygun olmalıdır.

Örnekler 
Dergide çıkan makaleler için:
Stephane A. Management of congenital cholesteatoma with otoendoscopic surgery: case report. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(2):803-7.
* Türkiye'de yayınlanan dergilerin adları (PubMed'de indekslenenler hariç) tam olarak yazılmalıdır.

Kitap için:
Dilek ON (Editör). Karaciğer. 1nci Baskı, Ankara: Uyum Ajans, 2003:689-719. 

Kitap bölümleri için:
Dilek ON (Editör). Karaciğer. In: Gökçe Ö, Arıkan Y. Alveolar hidatik kist. 1nci Baskı, Ankara: Uyum Ajans, 2003:591-5. 

On-Line makale için:
Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.
Kavuncu V, Evcik D. Physiotherapy in rheumatoid arthritis. http://www.medscape.com/viewarticle/474880?src=search Erişim 20.05.2004. 

Tez:
Şahin DA. Hemorajik şok sonrası görülen iskemi-reperfüzyon hasarına siklosporin a ve FK-506'nın etkileri. Uzmanlık Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,1999.

Şekiller:
Her türlü çizim, grafik, resim, mikrograf ve radiograf, şekil olarak adlandırılır. Metin içinde yazıdaki tüm şekil ve tablolara atıfta bulunulmalıdır.
Tablo ve Şekiller (Çizim ve Fotoğraflar) cümle sonunda parantez içinde Romen rakamı ile belirtilmelidir. Şekillerin alt yazıları ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Fotoğraflar yüksek çözünürlükte, JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilmelidir. 

Olgu sunumları:
Olgu sunumları 10 sayfayı geçmemeli ve mümkün olduğunca az kaynak ve şekil kullanılarak hazırlanmalıdır. Özet 100 kelimeyi geçmemelidir. 

Derleme Yazıları
Derlemeler her dergide ancak belirli sayıda yer alacaktır. Derleme yazılarında yazarın bu konudaki deneyimi için gerekli asgari akademik unvanı taşımasına ve kendisine ait önceden yayınlanmış en az 2 makalesine atıfta bulunmuş olması gereklidir. Derleme yazıları; başlık, İngilizce başlık ve İngilizce özet, alt başlıklarla bölümlendirilmiş metin ile kaynakları içermelidir. Tablo, şekil, grafik veya resim varsa yukarıda tanımlandığı şekilde hazırlanarak gönderilmelidir. Bu ilkelere göre editörlerin, gönderilen derlemeleri hakem değerlendirmesine almama hakları bulunmaktadır.

Editöre Mektup
Daha önce basılmış yazılarla ilgili görüş, katkı, eleştiriler ya da farklı bir konu üzerindeki deneyim ve düşünceler için editöre mektup yazılabilir. Bu tür yazımlar 500 kelimeyi aşmamalı ve tıbbi etik kurallara uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Mektup eğer basılmış bir yazı hakkında ise; yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları belirtilmelidir. Mektup bir konu hakkında deneyim, düşünce hakkındaysa verilen bilgiler doğrultusunda dergi kurallarına uyumlu olarak kaynaklar belirtilmelidir.
Yayının baskı öncesi matbaa provası yazışmadan sorumlu yazara gönderilir ve üç gün içerisinde kontrol edilerek dergiye geri gönderilmesi istenir.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı